ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όλοι έχουμε πλέον επίγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Η υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η εξάντληση των πηγών ενέργειας, η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων.

Γνωρίζουμε δε πόσοι κίνδυνοι ελωχεύουν στην συσώρευση αποβλήτων και η ανάγκη που υπάρχει για την μείωσή όλων των ειδών  που αποβάλλονται ( συσκευασίες, πετρέλαιο, ελαστικά, μπαταρίες...).

Η ΕΕ προσπαθώντας να μειώσει τα απόβλητα και να προστατεύσει το περιβάλλον θέσπισε την οδηγία 2002/96/ΕΚ η οποία ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2003 για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ).

Η οδηγία αυτή απαιτεί  από τους παραγωγούς να στηρίξουν το τέλος της ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά, τη χρηματοδότηση της συλλογής και της επεξεργασίας των συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τον οικολογικό σχεδιασμό του νέου εξοπλισμού έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αποσυναρμολόγηση και η  ανακύκλωση του.

Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο  το 2004.

Τι κάνουμε τον παλιό μας εξοπλισμό.

•Η αρχή του «ένα προς ένα». Όταν αγοράζετε μια συσκευή του ιδίου τύπου, ο διανομέας είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την παλαιά συσκευή σας, την οποία είτε θα την παραδώσετε εσείς, αν πρόκειται για μικροσυσκευή, είτε θα την παραλάβει ο ίδιος όταν θα σας παραδώσει στο σπίτι σας την καινούργια.

•Τηλεφωνείτε στο Δήμο της περιοχής μου για να ζητήσετε  να περισυλλέξουν τη συσκευή και την κατεβάζετε την ώρα που έχει συμφωνηθεί

•Θα πρέπει να βρείτε το πλησιέστερο σημείο του Δήμου σας όπου υπάρχουν οι ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή σε όποιο σούπερ μάρκετ υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης, αν πρόκειται για μικροσυσκευή.

Συμβουλές για την αποτελεσματική ανακύκλωση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι πλήρης και δεν έχει αποσυναρμολογηθεί. Ναι μεν η βιομηχανία ανακύκλωσης χρειάζεται όλες τις συσκευές, όμως έτσι θα αποφύγουμε την οποιαδήποτε περαιτέρω ρύπανση ( π.χ. από τους  χλωροφθοράνθρακες  που περιέχουν τα ψυγεία) και θα βελτιστοποιήσουμε την αξία της συσκευής μας στο τέλος της ζωής της. Το κάθε κομμάτι της συσκευής και το κάθε αξεσουάρ της είναι χρήσιμο στη σύστημα ανακύκλωσης. 

Αδειάστε τις συσκευές σας από κάθε περιττό δηλαδή το νερό από το πλυντήριο πιάτων ή  το πλυντήριο ρούχων, τη σακούλα από τη σκούπα , υπολοίματα τροφίμων από το ψυγείο...

Τι γίνεται με τη συσκευασία;

Η συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο για το σκοπό αυτό κάδο απορρημάτων. 

 

Τι σημαίνει το σύμβολο αυτό;

 

Όλοι οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να σηματοδοτούν τις συσκευές με αυτό το σύμβολο.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι:

η συσκευή είναι ανακυκλώσιμη

δεν πρέπει να απορρίπτεται  μαζί με άλλα απόβλητα  και  θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, να  ανακυκλωθεί  ή   ανακτηθεί. Εάν περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, θα πρέπει να εξαλειφθούν ή να εξουδετερωθούν