Οι θέσεις του ΣΒΕΗΣ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων θέρμανσης αέρος, ψύξης και ψυκτών υψηλής θερμοκρασίας

ενόψει της επικείμενης συνάντησης της Επιτροπής για την έκδοση  Κανονισμού 

 

 

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης της Επιτροπής για την έκδοση  Κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων θέρμανσης αέρος, ψύξης και ψυκτών υψηλής θερμοκρασίας, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε τρια σημεία για τα οποία έχουμε αντιρρήσεις. 

1.Ζητάμε την κατάργηση του bonus  για τα GWP διότι αυτό έχει ήδη καλυφθεί από τον Κανονισμό για τα  F-Gas, ο οποίος ορίζει ότι μέχρι το 2030 η κατανάλωση των HFC θα πρέπει να μειωθεί κατά 79%. Η σταδιακή αυτή μείωση θα έχει ως αποτέλεσμα και την σταδιακή μείωση χρήσης των ψυκτικών  με υψηλό GWP. Αντιθέτως αυτό το bonus πιθανόν να αποβεί αντιπαραγωγικό δεδομένου ότι μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών ενεργειακής εξοικονόμησης.  

Σε διεθνές επίπεδο επιταχύνονται οι συζητήσεις για την σταδιακή μείωση των HFCs. Η θέσπιση όμως ενός τέτοιου bonus θα μπορούσε να είναι πολύ επιζήμια, καθώς δίνει λάθος εντυπώσεις ότι δηλαδή οι εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερο GWP είναι λιγότερο αποδοτικές και χρειάζονται επιπλέον πριμοδότηση. 

Είμαστε ενάντια στην θέσπιση του bonus διότι αυτό οδηγεί σε ένα εννοιολογικά λάθος μίγμα των Κανονισμών Φθοριούχων αερίων και Οικολογικού σχεδιασμού με αποτέλεσμα την παραπλάνηση της αγοράς η οποία μπορεί  να οδηγηθεί σε λύσεις και με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα αλλά και με πιο υψηλό TEWI.

Η πρόταση μας είναι η κατάργηση για τα ψυκτικά του bonus για τα GWP.

2.Ζητάμαμε τη μείωση των ελαχίστων απαιτήσεων απόδοσης για αερόψυκτους ψύκτες υψηλής αποδιδόμενης ψυκτικής ισχύος. Ενώ για ορισμένα προϊόντα τέτοιες απαιτήσεις είναι εφικτές , για ψύκτες ≥ 400 kW είναι αδύνατον να επιτευχθούν και αυτό διότι για τέτοιου είδους ψύκτες δεν υπάρχει ουσιαστικά χώρος  μελλοντικής  βελτίωσης, δεδομένου ότι ήδη έχουν βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ.

Η πρόταση μας είναι να μειωθούν οι απαιτήσεις απόδοσης για αερόψυκτους ψύκτες ≥ 400 kW έως 179% για το στάδιο 2.

3.Δήλωση προβλεπομένης χρήσης για τους ψύκτες υψηλής θερμοκρασίας. Το να τεθούν επιπρόσθετες SEPR απαιτήσεις στις υπάρχουσες SEER  απαιτήσεις θα δημιουργήσουν δυσανάλογη επιβάρυνση χωρίς επιπρόσθετο όφελος. 

Η πρόταση μας είναι: 

α) αν είναι γνωστή η προβλεπόμενη χρήση, να αναφερθεί στη δήλωση συμμόρφωσης και να εφαρμοστούν απαιτήσεις SEER για ψύκτες σε εφαρμογές κλιματισμού (comfort chillers) και απαιτήσεις SEPR για ψύκτες σε βιομηχανικές εφαρμογές (process chillers).

β) εάν η προβλεπόμενη χρήση δεν είναι γνωστή στον κατασκευαστή τότε να εφαρμοστούν μόνο απαιτήσεις SEER.