Ενεργειακή σήμανση των οικιακών φούρνων (ηλεκτρικών ή αερίου) και των απορροφητήρων κουζίνας

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει ο Κανονισμός 65/2014 της ΕΕ ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για μη οικιακούς σκοπούς.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει ο Κανονισμός 65/2014 της ΕΕ ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για μη οικιακούς σκοπούς.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναλυτικές πληροφορίες για τις ετικέτες, τι πληροφορίες δίνουν και ποια μορφή έχουν ανάλογα  με το είδος της κάθε συσκευής μπορείτε να βρείτε εδώ:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&from=EL