ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΗΗΕ.

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών εισφορών των Παραγωγών στα  διευρυμένα συστήματα ευθύνης  παραγωγού (EPR: Extended Producer Responsibility) για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (WFD: Waste Framework Directive).

Οι Ενώσεις του Κλάδου της Βιομηχανίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, APPLiA Europe-Home Appliance, Digital, Orgalim, Lighting Europe, Eucolight και The WEEE Forum υπόγραψαν μια κοινή ανακοίνωση προκειμένου να παράσχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής συστάσεις και βασικές αρχές για μια λειτουργική και επιτυχημένη διαφοροποίηση των εισφορών των παραγωγών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα  την βούληση των νομοθετών να επιβραβεύουν τους παραγωγούς για τις προσπάθειες τους στο σχεδιασμό προϊόντων που είναι όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον  για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ: