Αγορά-Καταναλωτής

Ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο Νόμος 4152/2013 με τον οποίο επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό Δίκαιο.