Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ107/9.5.13)

Ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο Νόμος 4152/2013 με τον οποίο επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Συγκεκριμένα με την παράγραφο Ζ΄του Νόμου 4152/2013 γίνεται η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

Όλος ο Νόμος εδώ :http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8yNwbRNbiFj15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY32wPtS65qyEdFOWt4EhjyPbIEbW4TyNk2spMQtG7ad