Οι θέσεις του ΣΒΕΗΣ για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Φθοριούχων αερίων (F-Gas)

Σχετικά με την Αναθεώρηση του Κανονισμού 842/2006 για τα Φθοριούχα Αέρια

 

Η πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού  των  φθοριούχων αερίων που εκδόθηκε  το Νοέμβριο του 2012,  ακολουθεί τους στόχους και τις διατάξεις  του χάρτη πορείας  για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων  ανθρακούχων εκποµπών το 2050, ο οποίος εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου 2011  από την ΕΕ και  θα συμπληρωθεί  από την τρέχουσα αναθεώρηση.

 

Η πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού  των  φθοριούχων αερίων που εκδόθηκε  το Νοέμβριο του 2012,  ακολουθεί τους στόχους  και τις διατάξεις  του χάρτη πορείας  για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων  ανθρακούχων εκποµπών το 2050, ο οποίος εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου 2011  από την ΕΕ και  θα συμπληρωθεί  από την τρέχουσα αναθεώρηση.

 

Αν και θετικοί στην παραπάνω αναθεώρηση, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Φθοριούχα αέρια δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προς τη μη κοινοτική βιομηχανία, ούτε θα πρέπει να εισάγει στοιχεία που στρεβλώνουν την ενιαία αγορά της ΕΕ και εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων.

 

Αποκλíνουσες θέσεις ΣΒΕΗΣ-CECED :

 

1.Οι περιορισμοί  στα σταθερά συστήματα κλιματισμού  σε συνδυασμό με το πολύ φιλόδοξο σχέδιο σταδιακής μείωσης των  επιπέδων θα εμποδίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας των αντλιών  θερμότητας

 

 2.Οι απαγορεύσεις που αφορούν τις συσκευές προς εξαγωγή θα στρεβλώσουν  περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαίων κατασκευαστών(άρθρο 9) αλλά και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

 

 3.Η απαγόρευση  της εκ των προτέρων πλήρωσης των συστημάτων  δεν είναι βιώσιμη  και θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ( άρθρο.12/2 )