Νέα ενεργειακή σήμανση των κλιματιστικών συσκευών

Η νέα ενεργειακή σήμανση των κλιματιστικών συσκευών είναι γεγονός και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013

Ο Κανονισμός 626/2011 περιγράφει με σαφήνεια τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/προμηθευτών αλλά και των εμπόρων.

Η νέα σήμανση δίνει περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, 7 τάξεις ενεργειακής απόδοσης και είναι κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Στην ετικέτα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

I. επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

II. αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή·

III. κείμενο «SEER» και «SCOP» για ψύξη και θέρμανση, με γαλάζιο ανεμιστήρα και σύμβολο κύματος αέρα για SEER και κόκκινο ανεμιστήρα και σύμβολο κύματος αέρα για SCΟΡ·

IV. ενεργειακή απόδοση· η αιχμή του βέλους που περιέχει την τάξη της ενεργειακής απόδοσης της συσκευής τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους της οικείας τάξης ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να αναγράφεται η ενεργειακή απόδοση κατά την ψύξη και κατά τη θέρμανση. Όσον αφορά τη θέρμανση, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ενεργειακής απόδοσης κατά τη μέση εποχή θέρμανσης. Η αναγραφή της ενεργειακής απόδοσης κατά τη θερμότερη και κατά την ψυχρότερη εποχή θέρμανσης είναι προαιρετική·

V. για ψύξη: φορτίο σχεδιασμού, σε kW, στρογγυλοποιημένο στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο·

VI. για θέρμανση: φορτίο σχεδιασμού, σε kW, για έως 3 εποχές θέρμανσης, στρογγυλοποιημένο στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Για τις εποχές θέρμανσης για τις οποίες δεν αναφέρεται το φορτίο σχεδιασμού, στη θέση της τιμής αναγράφεται «Χ»·

VII. για ψύξη: εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (τιμή SEER), στρογγυλοποιημένος στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο·

VIII. για θέρμανση: εποχιακός συντελεστής απόδοσης (τιμή SCOP), για έως 3 εποχές θέρμανσης, στρογγυλοποιημένος στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Για τις εποχές θέρμανσης για τις οποίες δεν αναφέρεται ο SCOP, στη θέση της τιμής αναγράφεται «Χ»·

IX. ετήσια κατανάλωση ενέργειας, σε kWh ανά έτος, για ψύξη και για θέρμανση, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο. Για τις εποχές θέρμανσης για τις οποίες δεν αναφέρεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας., στη θέση της τιμής αναγράφεται «Χ»·

X. τιμές στάθμης ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού και της μονάδας εξωτερικού χώρου, σε dB(A) re1 pW, στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο·

 

XI χάρτης της Ευρώπης όπου απεικονίζονται τρεις αντιπροσωπευτικές περίοδοι θέρμανσης και τα τετραγωνίδια αντίστοιχου χρώματος.

Αναλυτικά όλο τον Κανονισμό στο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:EL:PDF