Η νέα νομοθεσία για τις σκούπες ψηφίστηκε στην ΕΕ

H νέα Νομοθεσία για τις σκούπες είναι γεγονός.

Η νέα νομοθεσία αφορά τόσο την σήμανση ενεργειακής αποδοτικότητας όσο και τον οικολογικό σχεδιασμό. 

Η νέα σήμανση δίνει πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας της κάθε συσκευής, την απόδοση της στην απορρόφηση σκόνης, το θόρυβο που εκπέμπει, την σκόνη που επανεκπέμπει. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα ετικέτα στον Κανονισμό της ΕΕ 665/2013: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:EL:PDF

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Κανονισμός της ΕΕ 666/2013.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014:

— η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 62,0 kWh/έτος,

— η ονομαστική ισχύς εισόδου είναι μικρότερη από 1 600 W,

— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από χαλί (dpuc είναι τουλάχιστον 0,70. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές

σκούπες σκληρών δαπέδων,

— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο (dpuhf) είναι τουλάχιστον 0,95. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις

ηλεκτρικές σκούπες χαλιών.

Τα όρια αυτά δεν ισχύουν για ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο νερού.

β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017:

— η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 43,0 kWh/έτος,

— η ονομαστική ισχύς εισόδου είναι μικρότερη από 900 W,

— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από χαλί (dpuc) είναι τουλάχιστον 0,75. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές

σκούπες σκληρών δαπέδων,

— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο (dpuhf) είναι τουλάχιστον 0,98. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις

ηλεκτρικές σκούπες χαλιών,

— το ποσοστό επανεκπομπής σκόνης δεν είναι μεγαλύτερο από 1,00 %,

— η στάθμη ηχητικής ισχύος δεν υπερβαίνει τα 80 dB(A),

— ο εύκαμπτος σωλήνας, εάν υπάρχει, είναι ανθεκτικός ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη μετά από 40 000 

ταλαντώσεις υπό φόρτιση,

— ο λειτουργικός χρόνος ζωής του κινητήρα είναι τουλάχιστον 500 ώρες

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:EL:PDF